Wydrukuj to Strona

Historia

HISTORIA  PARAFII:

Parafia p.w. św. Bartłomieja Ap. w Tucholi została ustanowiona, na mocy dekretu Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi, z dniem 1 lipca 1999r. Z parafii macierzystej parafia otrzymała plac pod budowę nowego kościoła i budynków przyległych. Przystąpiono do prac związanych z budową, a także w Kancelarii Notarialnej sporządzono umowę o nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości. Na początku Msze św. były odprawiane pod gołym niebem, następnie pobudowano drewnianą wiatę. Projekt kaplicy z częścią biurowo-mieszkalną wykonano w Pracowni Projektowej p. Zdzisława Kufla w Chojnicach. Po otrzymaniu zgody na budowę przystąpiono do realizacji projektu ( 25 sierpnia 1999 r. ). Budowy części biurowo-mieszkalnej podjęli się murarze z parafii, a za budowę kaplicy była odpowiedzialna tucholska firma budowlana „Para”. Kierownictwa budowy podjął się (nieodpłatnie – p. Zbigniew Klinicki), a nadzór budowlany pełni (również nieodpłatnie – p. Witold Cupa). Przy wspólnych wysiłkach murarzy i życzliwości firm tucholskich, mury kaplicy wraz z pokryciem dachowym (odeskowane i pokryte papą) i mury części biurowo-mieszkalnej były gotowe na koniec października 1999 r. Kolejny etap budowy obejmował zamontowanie okien w kaplicy i położenie konstrukcji dachowej (odeskowane i pokryte papą) nad częścią biurowo-mieszkalną. Pod koniec listopada wylano betonową posadzkę w kaplicy i przygotowano posadzkę chóru.  Na wiosnę 2000 r. położono instalacje elektryczne i instalacje nagłośnieniowe w kaplicy; następnie przystąpiono do tynkowania wnętrza świątyni. W maju zostały ustawione nowe, drewniane ławki; przystąpiono do malowania świątyni. Jesienią doprowadzono do plebanii wodę, a także rozprowadzono instalację deszczowo-sanitarną. Pod koniec stycznia 2001 roku zaczęto montować blachodachówkę na dachu kaplicy i części biurowo-mieszkalnej. W maju ustawiono w kaplicy nowy, dębowy ołtarz z płaskorzeźbą „Ostatnia Wieczerza” oraz dębową ambonkę. Przystąpiono równocześnie do prac wykończeniowych w części biurowo-mieszkalnej (rozprowadzenie instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o.), zamontowano okna w plebanii, a następnie tynkowanie wewnętrznych ścian budynku mieszkalnego. W lipcu wykonano balustradę dębową chóru. Wiosną 2002 r. przystąpiono do tynkowania zewnętrznych ścian świątyni i plebanii. Wykonano balustradę podjazdu dla niepełnosprawnych do plebanii oraz balustradę przy schodach. W kwietniu zamontowano podbitkę boazeryjną i ocieplenie stropu w kaplicy. Jesienią zamontowano we wszystkich oknach części biurowo-mieszkalnej żaluzje. Wiosną 2003 r. obłożono betonowe schody do kaplicy i plebanii kostką granitową. Trwają prace związane ze zmianą do projektu wieży kaplicy, by w przyszłości była dopasowana stylowo do nowego kościoła. W 2005 r. zmieniliśmy wystrój ściany głównej świątyni oraz zamontowane zostało nowe, pancerne tabernakulum.

 

 

FORMY DUSZPASTERSTWA

Odpust parafialny 24 sierpnia ku czci św. Bartłomieja Apostoła, każdego 13 dnia miesiąca od maja do października odmawiany jest Różaniec fatimski z procesją dookoła kaplicy; w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po rannej Mszy św. odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, a w każdy piątek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego; w środy po Mszy św. wieczornej gromadzimy się przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nowennę. Rekolekcje parafialne co roku w okresie Wielkiego Postu dla młodzieży Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych; dla dorosłych i w ramach rekolekcji parafialnych nauki dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zakończenie rekolekcji Spowiedzią Wielkanocną z udziałem kapłanów dekanatu tucholskiego. Przed świętami Bożego Narodzenia, jak również przed odpustem parafialnym również spowiedź z udziałem zaproszonych spowiedników.
Na terenie parafii działa prężnie pięć róż Żywego Różańca:

1.Róża Matki Bożej Królowej Polski

– zelatorka Krystyna Grugel

2.Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

– zelatorka Władysława Ligmann

3. Róża św. Rozalii

– zelatorka Janina Gostomska

4. Róża Matki Bożej Fatimskiej – czerwiec 2017

– zelatorka Maria Pazurek

5. Róża Św. Ojca Pio

– zelator: Mariusz Rompalski

 

Na terenie parafii działa prężnie grupa charytatywna (12 osób) – przewodnicząca Maria Gwizdała. Szczególną uwagę zwraca się na wszelkiego rodzaju pomoc bliźniemu. Zarówno rzeczową ( pomoc rodzinom wielodzietnym, ubogim – ok. 40 paczek z artykułami żywnościowymi na Boże Narodzenie i Wielkanoc; udziela się korepetycji z j. polskiego i matematyki – emerytowane nauczycielki – bezinteresownie), jak i duchową. Myśl przewodnią grupy stanowią słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Ten, kto daje z radością – jest wielki. Radość jest znakiem osoby szlachetnej, pokornej, która zapominając o wszystkim, nawet o samej sobie stara się podobać Bogu, w tym wszystkim, co czyni”.

Przy parafii istnieje grupa 40 ministrantów, którzy odbywają swoje zbiórki w każdą sobotę po rannej Mszy św. Dla nich również zorganizowano wycieczkę.

Gablotka przed kaplicą podaje najważniejsze informacje dotyczące parafii: godziny urzędowania Biura Parafialnego, Ogłoszenia Parafialne, intencje Mszalne, Zapowiedzi przedślubne. W kruchcie gablotka podaje aktualne wiadomości z życia Kościoła w Polsce, jak też i w parafii. Od początku istnienia parafii do czasopism rozprowadzanych dołączany jest Dodatek Parafialny, zawierający ogłoszenia duszpasterskie, intencje Mszalne i inne bieżące wiadomości religijne.

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

1. CHRZEST
„Pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego jest chrzest święty, sakrament jedności w Chrystusie. Jako pierwsze wydarzenie inicjacji chrześcijańskiej stanowi dar Trójcy Świętej, udzielający życia Bożego, uświęcenia i włączenia człowieka do Kościoła”– czytamy w dokumentach I Synodu Diecezji Pelplińskiej. Dalej tenże Synod wyjaśnia: „ Miejscem chrztu dziecka jest kościół parafialny jego rodziców. Wspólnota parafialna wspiera modlitwą ochrzczonego, jego rodziców i chrzestnych. Ponieważ chrzest jest wydarzeniem paschalnym i wspólnotowym, winien być udzielany w niedzielę, bowiem w każdą niedzielę Kościół wspomina zmartwychwstanie Pana”
Rodzice chrzestni powinni być oni praktykującymi katolikami, przystępującymi do sakramentów świętych i odznaczającymi się gorliwością w życiu religijnym. Chrzestni mają wspierać rodziców i parafię w katolickim wychowaniu dzieci, aby żyły zgodnie z wiarą. Muszą więc sami ją mieć i nią żyć. Kandydat na chrzestnego z innej parafii winien przedstawić pismo własnego proboszcza o zdolności religijno-moralnej dla podjęcia urzędu chrzestnego/nej.

Przed każdym chrztem odbywają się nauki dla rodziców i chrzestnych prowadzone przez księdza Proboszcza. Chrztu udziela się w niedziele podczas Mszy św. o godz. 12.15 lub wyjątkowo z ważnej przyczyny w sobotę podczas Mszy św. sprawowanej z formularza niedzielnego.

 

2. BIERZMOWANIE

Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy napełnił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku nieutracalnej przynależności człowieka do Boga – czytamy w dokumentach I Synodu Diecezji Pelplińskiej. Przyjęcie sakramentu bierz­mowania jest konieczne jako rozwój łaski chrztu, gdyż ściślej łączy chrześcijanina z Kościołem i udziela szczególnej mocy Ducha Świętego, aby stawał się rzeczywistym świadkiem Chrystusa wyznając wiarę nie tylko słowem, ale i czynem oraz broniąc jej w świecie.

Przygotowanie do bierzmowania dokonuje się we wspólnocie parafialnej poprzez systematyczną katechezę której celem jest pogłębienie i wzrost świadomości zjednoczenia osoby z Chrystusem, poznanie Ducha Świętego i Jego obecności w Kościele oraz podjęcie apostolatu w Kościele i w świecie.

Każdemu przyjmującemu sakrament powinien towarzyszyć wła­sny świadek bierzmowania, którym może być jeden z chrzestnych lub inna osoba, która spełnia wymagania stawiane świadkom bierzmowania (zob. kan. 893 i 874 – tak jak chrzestni; zawsze winny to być osoby dorosłe).

Sakramentu bierzmowania udziela się młodzieży klas III gimnazjalnych. Przygotowanie rozpoczynamy w drugiej klasie.

 

3.EUCHARYSTIA

Eucharystia ustanowiona przez Chrystusa jako Jego ofiara Ciała i Krwi jest w Kościele uobecnieniem całego misterium paschalnego Zbawiciela, zawiera całe duchowe dobro Kościoła, jako źródło i szczyt całej ewangelizacji stanowi fundament jedności.

W ciągu całego dnia od rannej do wieczornej Mszy św. wierni mogą nawiedzać Najświętszy Sakrament.

W parafii we wtorek i w środę po XXX Niedzieli zwykłej przypada Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Prowadzona jest częściowo przez księży – nabożeństwo pokutno – błagalne oraz przez róże różańcowe, a także przez młodzież.

Przygotowanie dzieci do I Komunii świętej rozpoczyna się na początku września w roku poprzedzającym przyjęcie. Dzieci mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św. szkolnej o godz. 12.15. Dzieci mają swoją katechezę parafialną co dwa tygodnie, w soboty w salce przy Biurze Parafialnym. Po uzgodnieniach z sąsiednimi parafiami tucholskimi, przyjęcie dzieci ma miejsce w pierwszą niedzielę maja..

 

4.SAKRAMENT POKUTY

Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty, aby każdy, kto po chrzcie świętym przez grzech ciężki utracił życie Boże i zadał ranę Kościołowi, mógł otrzymać rozgrzeszenie oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem.

Na 15 minut przed Mszą św. w niedziele, święta, jak i w dni powszednie celebrujący kapłan słucha spowiedzi świętej. Z okazji pogrzebu jest okazja pół godziny przed rozpoczęciem. Gremialne słuchanie spowiedzi świętej odbywa się przed świętami Bożego Narodzenia i przed odpustem parafialnym z udziałem zaproszonych spowiedników przed południem i po południu, aby dać szansę wszystkim chętnym.

 

5.SAKRAMENT CHORYCH

Moc Chrystusa, który odpuszczał grzechy i uzdrawiał ludzi przechodzi w sakramenty Kościoła, a wobec chorych wyraża się sakramentem namaszczenia. Kościół w sakramencie namaszczenia chorych wyprasza dla dotkniętej chorobą osoby szczególny dar Ducha Świętego dla umocnienia wiary i nadziei w ciężkim stanie utraty zdrowia lub zagrożenia życia.

W każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca księża odwiedzają z posługą sakramentalną chorych w ich domach. Odwiedziny chorych odbywają się też przed Wielkanocą, odpustem parafialnym i przed Bożym Narodzeniem.

Dzień chorych w parafii obchodzony jest w dniu 11 lutego – Światowy Dzień Chorego, w tym dniu odbywa się specjalne nabożeństwo dla chorych z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych dla wszystkich chętnych obecnych na tym nabożeństwie (ok. 60 osób).

 

6. SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
Chrystus Najwyższy Kapłan i Dobry Pasterz powołuje do swego sakramentalnego uobecnienia w czasie Kościoła mężczyzn, których mocą święceń włącza w szeregi kapłaństwa hierarchicznego, czyli służebne­go, aby karmili lud Boży słowem i łaską Bożą.

W każdy I czwartek miesiąca, modlimy się o nowe, liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

7.SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Chrystus podniósł przymierze kapłańskie mężczyzny i kobiety do godności sakramentu. Sakramentalne przymierze małżeńskie jest obrazem jedności i uczestnictwa w miłości, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem i Kościołem.

Małżonkowie włączeni w miłość Bożą realizują sakramentalną jedność, nierozerwalność i wierność małżeńską skierowaną ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa.

Małżonkowie przyjmujący w miłości służbę życiu poprzez urodzenie dzieci, wychowanie i chrześcijański styl życia, tworzą prawdziwy kościół domowy.

W parafii oprócz programu katechetycznego, który w ostatnich klasach szkoły średniej obejmuje kurs przedmałżeński, przeprowadziliśmy w tym roku dodatkowy kurs dla chętnych z dekanatu tucholskiego.

 

Kandydaci do zawarcia sakramentu małżeństwa do Biura Parafialnego zobowiązani są dostarczyć:

1. Świadectwa chrztu;

2. Świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej;

3. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.